Regulamin Sekcji Ochrony Ciemnego Nieba PTMA (SOCN)


  1. Członkiem SOCN może zostać jedynie członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z aktualnie opłaconą składką członkowską, na warunkach przynależności do PTMA.
  2. Członkostwo w SOCN daje prawo wykorzystywania dla celów niekomercyjnych danych i materiałów zebranych w archiwum Sekcji.
  3. Każdy członek SOCN jest zobowiązany regularnie nadsyłać wykonywane przez siebie pomiary/oceny jasności nocnego nieba, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na stronie Sekcji.
  4. Członkowie SOCN uprawnieni są również do koordynacji i zbierania pomiarów/ocen jasności nocnego nieba wykonywanych przez osoby trzecie w okolicy swojego miejsca zamieszkania, nie będące członkami Sekcji. Za tak wykonane pomiary/oceny odpowiada przesyłający je członek Sekcji.
  5. W archiwum SOCN zamieszczane są jedynie pomiary i oceny nadsyłane na formularzach Sekcji lub w formie elektronicznej, zgodnie z załączonymi do formularzy uwagami.
  6. Opracowane pomiary/oceny jasności nocnego nieba, nadsyłane do SOCN, będą publikowane na stronie Sekcji, jak również będą wykorzystywane w opracowaniach naukowych Pracowni Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlnego działającej na Politechnice Krakowskiej, jednakże z podaniem oryginalnego autorstwa pomiarów/ocen.
  7. Członek SOCN ma w każdej chwili możliwość wglądu do pełnego archiwum Sekcji.
  8. Koordynator SOCN zastrzega sobie prawo do odmowy archiwizacji oraz do nie włączania do opracowania takich pomiarów/ocen, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie ich fałszowania, lub wykonane pomiary/oceny wskazują na niestaranność ich wykonywania przez członka SOCN.
  9. Roczne sprawozdania z działalności SOCN publikowane będą w biuletynie naukowym PTMA The Astronomical Reports.